KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMINA DAİR BİLGİLENDİRME

Sayın İlgili,
Kağıthane Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 A Blok Kat: 2 D: 6 34406 Kağıthane / İSTANBUL adresine mukim Giochi Preziosi Eğitim Araçları Tic. A.Ş. (“GP” veya “Şirket”);
Sizlerin ve birlikte çekilişe katılım sağladığınız çocuklarınızın kimlik ve iletişim verilerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün … tarihli ve … sayılı izni ile düzenlemiş olduğu kampanya / çekilişin düzenlenmesi, çekiliş katılımcılarının tespiti, ikramiye kazanan talihlisine hak kazandığı ikramiyenin teslimi ve ikramiyenin teslimi sonrasında düzenleyeceği pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak
- Çekilişin düzenlenmesi,
- Katılımcıların tespit edilmesi,
- Çekilişin sonuçlandırılması,
- Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
- Çeşitli marketing / pazarlama faaliyetlerinde kullanılması
- Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
- Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi,
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; gerekmesi halinde bu amaçlar ile sınırlı olarak ilişkilendirilebilecek kişiler ile (işbirliği içerisinde olunan ajanslarla, web sitesi destek hizmeti alınan firmalarla ve gerekli yazılı /görsel / sosyal medya organları ile) ve de yasal zorunluluklarımız dolayısıyla talep gelmesi halinde yargı mercileri, kolluk birimleri ve kuruluş kanunları gereği bilgi edinmeye yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasası, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca “İlgili kişinin açık rızasına başvurulması” ve rıza şartına bağlı olmayan kişisel verileriniz için yine aynı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan c, ç, e ve f bentleri uyarınca; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”; “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”; “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ikincil düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve yasal saklama sürelerinin sona ermesinin ardından şirketimizin uygun gördüğü veri imha yöntemi uyarınca silinecek; yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

İlgili kişi, Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir. İlgili Kişiler, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimize “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca başvuruda bulanabilirler.

Çerez Politikamız

Web sitemiz, tarayıcınız tarafından, belirttiğiniz tercihlere uygun bir servis sağlamak için üçüncü parti çerezlerini kullanmaktadır. Tarayıcı ayarlarınız ve diğer sistem araçları ile çerezleri kontrol edebilirsiniz. Çerezler olmadan da internet sitemizi görüntülemeniz mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, çerezlerin kullanımının engellenmesi, web sitemizdeki birtakım özelliklerin çalışmasını durdurabilecektir. Çerezlerin kontrolü gibi ayarların nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgili bilgileri tarayıcınıza ait yardım fonksiyonuna başvurarak öğrenebilirsiniz.
Herhangi bir sebeple yukarıdaki online (çevrimiçi) işlemleri internet sitesinde bulunan ilgili işlevler aracılığı ile gerçekleştiremeyecek olmanız halinde Merkez Mah. A Blok No:14 D:6 34406 Kağıthane / İstanbul – Türkiye adresine göndereceğiniz yazılı taleple bize ulaşabilirsiniz.

RIZA FORMU

Giochi Preziosi Eğitim Araçları Tic. A.Ş. tarafından ürünler, kampanyalar ve bana özel fırsat ve deneyimlerden haberdar olabilmek amacıyla (kaynağını duruma göre yurt dışından alabilen servis sağlayıcı hizmetleri ile) ticari elektronik ileti gönderilmesine izin veriyorum.